Logotyp: Gå till GITS startsida

Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Logotyp: Gå till Västra Götalandsregionens startsida
Logotyp: Gå till VästKoms startsida
Logotyp: Gå till startsidan för GITS

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Juridiken - kort sammanställning

För personal inom hälso- och sjukvården är hälso- och sjukvårdslagen, HSL, styrande i arbetet, medan personal inom socialtjänsten styrs av socialtjänstlagen, SoL. Båda dessa lagar innehåller bestämmelser om att patienter eller brukare har rätt till en samordnad individuell plan, förkortad SIP.

2018 infördes en ny lag om samverkan vid utskrivning av patienter från sluten hälso- och sjukvård, vars syfte är skapa en trygg, säker och smidig övergång från framför allt sjukhusvård till primärvård och omsorg, där socialtjänsten ofta är en del.

Både HSL och SoL innehåller alltså delar som verkar stödja tanken på en sammanhållen ingång för invånaren till information och tjänster för kommunikation med samtliga utförare av vård och omsorg. De lagar som reglerar behandling av personuppgifter och dataskydd inom hälso- och sjukvården respektive socialtjänsten har inget tydligt invånarperspektiv – förutom att de är formulerade för att skydda den personliga integriteten – utan utgår från det organisatoriska perspektivet där det i princip är vattentäta skott mellan olika myndigheter, även mellan nämnder inom en och samma kommun.

Patientdatalagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. reglerar informationshanteringen inom hälso- och sjukvården så att den tillgodoser patientintegritet. Lagen reglerar bland annat hur olika vårdgivare kan dela med sig av vårddokumentation till varandra elektroniskt, genom så kallad sammanhållen journalföring. År 2014 beskrev Utredningen om rätt information i vård och omsorg det juridiska läget för sammanhållen journalföring. Styckena om sammanhållen journalföring, direktåtkomst, samtycke samt elektroniskt utlämnande är baserade på den utredningen. Skrivningarna om ADB-utlämnande baserar sig också på en sammanställning av eSam från 2016.

I Socialtjänstlagen, SOL, finns inte motsvarande lagstiftning för sammanhållen journalföring. Det innebär att det i nuläget inte finns juridiskt stöd för sammanhållen journalföring och digital direktåtkomst mellan olika socialnämnder och utförare av socialtjänst och inte heller mellan socialtjänsten, hälso- och sjukvården, individen och andra myndigheter, inte ens om personen det berör ger sitt samtycke.


Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131