Samverkan Västra Götaland

Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

GITS, Gemensam Information och TjänsteSamordning
49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Nationell patientöversikt NPÖ

En patient har ofta kontakt med flera olika vårdgivare, som var och en registrerar och förvarar journalinformation lokalt. NPÖ är en tjänst som möjliggör att, med patients samtycke, få direktåtkomst till varandras journaluppgifter, och skapar därmed förutsättningar för ett mer effektivt arbetssätt. NPÖ ger ökad vårdkvalitet och patientsäkerhet samtidigt som dubbellagring minskar. Gemensamma digitala lösningar kan även förbättra möjligheten för individen och närstående att vara delaktiga.

Nyttor och effekter

Stärkt patientsäkerhet

Vårdgivare får direktåtkomst till medicinsk information från andra vårdgivare. Patienten behöver inte återge hela sin vårdhistorik vid varje ny vårdkontakt.

Effektivare flöden för vårdövergångar mellan vårdgivare

Behörig personal i nästa led i vårdkedjan kan direkt ta del av journalinformation. Både Sjukhus, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård kan exempelvis ta del av information om patienter som växlar mellan att vårdas på sjukhus, i hemmet och på olika former av boenden. Detta ställer krav på att patientjournalerna hålls uppdaterade.

Tidsbesparande

Sammanhållen journalföring minskar antal fax- och telefonförfrågningar om patienter från andra vårdgivare och är därmed tids- och arbetsbesparande.

Kommuner som är anslutna till NPÖ som konsument

Adress:
Regionens Hus
40544 Göteborg

Besöksadress:
Regionens Hus
Bergslagsgatan 2
411 04 Göteborg

Kontakta GITS
gits@vgregion.se

Org Nr: 232 100 0131